Informace a obchodní podmínky

Informace a obchodní podmínky

Obchodní podmínky, Reklamační řád, Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.novyparfem.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.novyparfem.cz  je společnost EURO SHOP s.r.o., se sídlem Orel 63, 538 21 Slatiňany, IČO: 27512541, DIČ: CZ27512541, tel: 723 888 788, e-mail: info@novyparfem.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28337. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „prodávající“ či „dodavatel“).

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „kupující - spotřebitel“).

Kupující / nikoli spotřebitel – je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“).

Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou dále společně označeny též jako kupující.

Objednávka - Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím emailem, který bude zaslán na email uvedený v objednávce. Pokud potvrzovací email nepřijde, kontaktujte prodávajícího, a to telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře.

Uzavření kupní smlouvy – kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou – tedy akceptací objednávky(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu.

Vlastnického právo k předmětu koupě přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Některé obrázky jsou či mohou být pouze ilustrativní, a to v případě, že dojde ke změně obchodního balení, nebo obalu, výrobcem. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy – Kupující - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Podle požadavku kupujícího - spotřebitele může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena.

V případě kupujícího – podnikatele se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném a účinném znění.

K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky na jím udané číslo bankovního účtu či adresu bydliště, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku platí, že uplatní-li kupující - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí zásilky odeslané na dobírku mu bude odeslána faktura na poštovné jako pokus o smír, v případě nevyzvednutí této faktury pak bude pohledávka bez dalšího postoupena společnosti Deredes s.r.o. k vymáhání, přičemž tyto náklady mohou být povýšeny o další s tím spojené náklady společnosti, která pohledávku bude vymáhat.

Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.


Upozornění

V případě, že zboží bylo kupujícím již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení či spotřebování obsahu (např. v případě parfému k vypotřebování části obsahu nádobky, ke kontaminaci obsahu krému, rtěnky, řasenky dotekem s pokožkou či sliznicí apod. - dále jen „použití výrobku“), tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení vzájemného plnění - „vrácením vzájemného plnění se rozumí vrácení výrobku (rozumí se ve stavu, v jakém jej kupující - spotřebitel převzal), proti kupní ceně“. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, popř. kontaminovaný (viz výše), porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, kdy prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod.

Podle ust. § 420 občanského zákoníku ve znění platném v době vydání těchto obchodních podmínek platí, že „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“; porušením právní povinnosti se pak rozumí to, že kupující  nevrací výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil či převzal, jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES). Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby při vrácení použitého výrobku (viz výše) ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Tuto částku (škodu) lze považovat za „skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží“ ve smyslu ust. čl. 6 odst. 2 citované Směrnice ES, resp. ust. § 53 odst. 10 občanského zákoníku.  Kupující výslovně souhlasí s tímto postupem prodávajícího.


Zásilku zašlete na adresu:

 NOVYPARFEM.CZ, 17.listopadu 2821 Pardubice 530 02, (nejlépe doporučeně)

 

Storno objednávky ze strany dodavatele - a to v případě nepředvídatelných okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit si dodavatel vyhrazuje právo objednávku stornovat. Dále si dodavatel vyhrazuje právo zrušit objednávku, pakliže výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh či pokud jsou objednací údaje v objednávce kupujícího neúplné.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

 

Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího - spotřebitele je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Pro kupujícího – podnikatele neposkytuje kupující záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném a účinném znění.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití nebo životnost výrobku, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Totéž se může týkat jen určité součásti výrobku.

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Rozpor (shoda) s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího. V případě zjištění poškození až po převzetí je nutné sepsat s dopravcem ( PPL nebo Česká pošta) do tří dnů protokol a s ním nám zaslat zboží zpět, jinak nemůže být reklamace uznána.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc. V případě, že kupující - spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůt y vadu, má právo na reklamaci.

Reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu) je vhodné zaslat se stručným popisem vady a s požadavkem na způsob vyřízení reklamace na naši adresu.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
EURO SHOP s.r.o.
17.listopadu 2821
530 02, Pardubice

info@novyparfem.cz
tel: 723 888 788
Provozní doba: 07-16 hod (PO-PA)

Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující - spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána a které byly v prodejním dokladu vyznačeny.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Odpovědnost za vady prodané věciJde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 - ti dnů od jejího uplatnění, nebyla-li s kupujícím -  spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující - spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu - spotřebiteli.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Výhra či soutěž, jakkákoliv výhra či výherní soutěž provozovaná společnosti EURO SHOP s.r.o. není právně vymahatelná a nelze uplatnit reklamaci.

Vymezení některých pojmů v našem internetovém obchodě:

Vzorky parfémů - položka vzorek je takzvaný odstřik, což je neoficiání vzorek v průhledné skleněné viálce o obsahu 1 ml. Všechny odstřiky jsou potištěny názvy parfémů. Tuto položku lze objednat pouze v množství 5 kusů, tímto si dodavatel vyhrazuje právo větší objednávky stornovat.